Şimdi Destek Al 0532 412 83 60

Marka Tescil Nedir?

marka tescil

Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bicimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her turlu işaretleri içerir.
(556sy. KararnameMadde 5)
Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.
Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.
Diğer bir tarif ile ; Firmanızın kullanımında bulunan ve müşterilerinize karşı ayırt edici özellikler taşıyan; kuruluşunuzun kurumsal imajını diğer kişi ve kuruluşlara karşı açık şekilde ifade eden her türlü işareti MARKA olarak tanımlıyoruz.

Marka Oluşturma

marka oluşturma

Marka ismi oluşturma günümüz ekonomisinde çok ciddi bir nokta haline gelmiştir. Geçmiş yıllarda bir işletmenin gücünü, taşınmaz malları ve makine teçhizatı ile ölçmek mümkün iken, günümüzde marka değeri bir işletmenin değerinin tespitinde çok daha önemli bir hale gelmiştir. Dolayısı ile marka ticari bir varlıktır. Rekabetin çok yoğun yaşandığını bu dönemde doğru ticari hamleler ile doğru marka kullanımı birlikte atılması gereken adımlardır. Makronik yılların verdiği tecrübe ile yeni marka ismi oluşturmanızda size destek sağlamaktadır. Gerek logo tasarımı, gerek markanızın akılda kalması için kısa ve çekici olması için yapılacak çalışmaları yerine getiren Makronik, markanızın kolayca taklit edilememesi için gereken özeni de göstermektedir.

Marka Tescil Süresi

Marka tescil sürecinde en önemli hususlardan ilki resmi benzerlik araştırmasının yapılmasıdır. Makronik müşterilerine resmi marka benzerliği araştırması yapılmadan başvuru işlemlerine başlanmasını önermemektedir. Yapılacak bu araştırma markanızın tescil edilme şansını büyük oranda arttıracaktır. Makronik deneyimli vekilleri ile ücretsiz marka ön araştırma işlemini gerçekleştirmektedir. Uzman kadrosu ile marka tescil başvurusu için gerekli bütün belgeleri toplayan Makronik, resmi ön araştırma işlemini de bitirdikten sonra sizin adınıza Türk Patent Enstitüsüne başvuruyu yapar.

TPE İnceleme ve Araştırma Süreci

Tpe marka tescil uzmanı, evraklar üzerindeki incelemesini yapar ve eksiklik bulursa 2 ay ek süre vererek tamamlanmasını talep eder. Herhangi bir eksiklik söz konusu değilse ve tescil edilmesinde bir sakınca görmez ise marka tescil bülteninde ilanını sağlar. Markanın tescil edilemeyeceği hükmüne varırsa nedenini belirtmek suretiyle reddeder.

Tpe Kararlarına İtiraz

Makronik Patent vekilleri, marka tescil uzmanının red gerekçesini haklı bulmaz ise, müvekkilinin de talimatını alarak kendi gerekçelerini bir dosya haline getirerek karara itiraz eder. Tpe itiraz bölümü itirazı haklı bulur ise marka tescili için resmi bültende yayınlanmasına karar verir. İtiraz birimi itirazı haklı bulmaz ise red kararını onar.

Tpe Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna İtiraz

Makronik vekilleri tekrar müvekkilinin onayını alarak son kez Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itiraz eder. Bu kurul kararı son ve kesin hükmündedir. Bu kurula itiraz ancak mahkeme kanalı ile yapılabilir. YİDK olumlu görüş açıklarsa, resmi marka bülteninde üç ay süre ile ilanda kalır. Bu süre zarfında diğer marka sahiplerinin itirazı beklenir. YİDK olumsuz görüş bildirirse marka tescil işlemi reddedilir.

Marka Tescil İtirazı ve Mahkeme Süreci

YİDK kararlarına karşı 2 ay içerisinde ihtisas mahkemelerine başvuru yapılabilir. Dava açma süresi kurul kararından itibaren 2 aydır

Marka Tescil ve Resmi Bülten İlan Süresi

Resmi bültende yasal ilan süresi üç aydır. Bu süre zarfında diğer marka sahiplerinin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Süre sonunda bir itiraz gelmez ise Tpe, Makronik Patent vekiline marka tescil harcının yatırılması için bir yazı gönderir ve süresi içerisinde harcın yatmasını talep eder. Harcın yatırılmasını müteakiben Makronik Patent vekili Tpe’ den marka tescil belgesinin düzenlenmesi için gereğini ister. Takriben 30 gün içerisinde marka tescil belgesi düzenlenmiş olarak tanzim edilir.

Resmi Marka Bültenindeki Marka Tesciline İtiraz

Asıl marka sahipleri kendi markalarına benzerlikten dolayı marka tesciline itiraz edebilirler. Böyle bir durumda Tpe uzmanı itirazı inceler ve haksız bulursa itirazı reddederek itiraz sahibine bildirim yapar. İtiraz sahibinin iki ay içerisinde tekrar itiraz etme hakkı vardır. Bu hak kullanılmaz ise Tpe, iki ay sonra markanın tescile karar vererek harcın yatmasını ister. Tekrar itiraz söz konusu olur ise dosya Yeniden inceleme ve Değerlendirme Kuruluna sevk edilir ve nihai karar bu kurulda alınır. İtiraz haklı bulunur ise marka tescil başvuru reddedilir. Bu karara bildirimden itibaren iki ay içerisinde itiraz başvurusu yapılabilir.

Marka Tescil Belgesi Yenileme

Marka koruma süresi on yıl ile sınırlıdır. Ancak yenileme işlemi yapılabilir. On yılın bitiminden altı ay önce yapılacak müracaatların harç miktarı düşük olmaktadır. Daha sonra da yenileme başvurusu yapılabilmekle beraber harç miktarı artmaktadır.

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

 • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği
 • Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise Faaliyet Belgesi ya da Vergi Levhası
 • Marka tescil belgesi için ödenen başvuru harcı dekontu
 • Özel kişi ise kimlik fotokopisi
 • Marka sahibinin adı ve adresi
 • Tüzel kişilikler için tam ticari ünvanı ve açık adresi
 • Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi
 • Marka tescil başvurusunda kullanılmak üzere ticari faaliyet belgesi
 • Marka sahibini imalatçı, tüccar yada hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği dair belge (Ticaret sicili, Sanayi odası, Vergi dairesi, Ticaret odası veya Esnaf sicil kaydı)
 • Markanın temsil ettiği malların veya hizmetlerin listesi ki bu marka sınıf seçiminde kullanılacaktır
 • Makronik en uygun fiyatlarla yaptığı marka tescil işlemlerinizde, sizden gereken evrakları alır almaz Türk Patent Enstitüsüne müracaatı hemen gerçekleştirerek başvurunuzu işleme koymaktadır.

Marka Tescili ve Tescil Sonrası Hizmetler

Marka tescil konusunda uzman kuruluş Makronik, marka tescil ve marka tescili sonrası hizmetleri en uygun fiyatlar ile sunmaktadır. Deneyimli vekilleri ile İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’da hizmet veren Makronik Patent’ in tescil hizmetleri…

 • Marka Araştırma
 • Marka müracaatı
 • Marka Tescil
 • Marka takibi
 • Tescil Belgesi Yenileme
 • Devir sözleşmesi
 • Kısmi Devir
 • Lisans sözleşmesi
 • Adres Değişikliği
 • Unvan Değişikliği
 • Nevi Değişikliği
 • Birleşme Yoluyla Devir
 • Mahkeme Kararıyla Devir
 • Veraset ve İntikal Yoluyla Devir

Neden Marka Tescili

Marka tescili tüm dünyadaki girişimcileri ürünlerinin tanınması ve ticari kar elde ederek ödüllendirmesi vasıtasıyla teşvik eder. Markalar tescil edildikleri ülkeler için 10 yıl boyunca korunurlar, korumanın devamlılığı için 10 yılda bir yenileme işlemi yaptırmak gereklidir. Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren her firma ister üretim ister satış sektöründe olsun muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır. Markayı önce tanıtmak ve daha sonra tescil ettirmek düşüncesi hak sahiplerini, haklarının kaybı ile yüz yüze getirebilmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir. Türk Patent Enstitüsü’nde marka tescil müracaatları başvuru tarihine göre işlem görmekte olduğundan, koruma altına alınmamış marka, hak sahibi tarafından tanıtılmaya çalışıldığı dönemde, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir. Böyle bir hak hırsızlığı ile karşılaşılması, gerçek hak sahibinin ya markasından vazgeçmesine ya da maddi ve manevi açıdan yıpranmasına neden olmaktadır. Marka sahiplerinin kullanmakta oldukları markalar ile ilgili çok büyük yanılgıya düştükleri bir diğer husus da ticaret unvanları’dır. Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 sayılı markaların korunması hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıtlı olmadan kullanılan bu markalar, zaman içinde aynı ya da benzer ibareyi ticaret unvanında kullanan ya da kullanmayan başka bir işletme tarafından marka siciline tescil ettirilebilmektedir.